Thông tin liên hệ chi tiết


Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Số 4, Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


1. Văn phòng

Điện thoại: (0238) 8 947 777

Email: vanphong@nghean.vss.gov.vn


2. Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: (0238) 3 564 536

Email: tccb@nghean.vss.gov.vn